پست‌های مرتبط با این برچسب

80/20

با «قانون پارتو» کمتر کار کنید، درحالی که درآمد شما بیشتر میشود

آیا میدانید طبق قانون پارتو 80 درصد نتایجی که در زندگی بدست آوردید حاصل 20 درصد فعالیت هایتان بوده؟ کمی تعجب اگر این قانون تکان دهنده و سازوکار آنرا بدانید...