پست‌های مرتبط با این برچسب

سن دقیق بازنشستگی

هرگز به بازنشستگی فکر نکنید – به خاطر این چند دلیل – قسمت اول

بازنشستگی واژه‌ای دو پهلو است. وقتی جوان و پر از انرژی هستیم، هر روز مجبوریم در ساعتی معین از خواب ناز بیدار شده و آماده رفتن به سر کار شویم. در این زمان اغلب آرزو می‌کنیم که ای کاش روزها زودتر می‌گذشتند و ما به سن بازنشستگی می‌رسیدیم.…