پست‌های مرتبط با این برچسب

6 درس زندگی که مدرسه (و حتی دانشگاه) به شما یاد نداده و باید خودتان یادبگیرید

6 درس زندگی که مدرسه (و حتی دانشگاه) به شما یاد نداده و باید خودتان یادبگیرید

در دنیا دو دسته آدم وجود دارد : ۱) آنهایی که هرآنچه مدرسه به آنها یاد داده، یاد گرفتند و ۲) آنهایی که بعد از مدرسه، درس های زندگی را هم یاد گرفتند... جالب اینجاست که، دسته دوم افراد موفق ترین هستند ! احترام زیادی باید برای این دسته از…