ناگفته‌های اصول مذاکره برای برنده شدن به سبک جی لویکی – قسمت سوم

احساسات طرف مقابل را کنترل کنید

کاربران غیر لاگین

یکی از مهم‌ترین کارهای تدبیری برای مذاکره کنندگان این است که اطلاعات فرستاده شده به طرف مقابل درباره‌ی نقاط مقاومت و اهداف شما را کنترل کنند و در عین حال او را راهنمایی کند تا احساسات پسندیده‌ای را از آن‌ها به وجود بیاورد.

مذاکره کنندگان باید اطلاعات درباره‌ی موقعیت‌های خود را بررسی کنند و آن‌ها را چنان بیان کنند که می‌خواهند طرف مقابل اطلاعات را بپذیرد. در کل فعالیت‌های بررسی کردن بیشتر در ابتدای مذاکره مؤثر است و عملکرد مستقیم بعدها مفید خواهد بود.

این توالی همچنین باعث می‌شود تا زمان بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات از طرف مقابل وجود داشته باشد که در ارزیابی نقاط مقاومت و تشخیص بهترین راه جهت فراهم آوری اطلاعات برای طرف دیگر درباره‌ی موقعیت یک فرد مفید خواهد بود.

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گرفتم عضو ویژه شومعضویت ویژه پروژه سوخت جت

مدت اشتراک عضویت ویژه تان را انتخاب کنید :

 • یـک سالـه
 • 430,000 تومان
 • 360 روز
 • 35% تخفیف
 • شش ماهه
 • 189,000 تومان
 • 180 روز
 • 33% تخفیف
 • سه ماهه
 • 99,000 تومان
 • 90 روز
 • 33% تخفیف
 • یک ماهه
 • 49,000 تومان
 • 33 روز
 • 3 روز هدیه
 

کاربران غیر لاگین

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**