بازاریابی حرفه ای بیاموزید

__ بازاریابی حرفه ای بیاموزیم , درس شماره 1 :

هزینه حفظ مشتری فعلی نصف هزینه بدست آوردن مشتری جدید است.

__ بازاریابی حرفه ای بیاموزیم , درس شماره 2 :

اطلاعات راجع به مشتری یکی از بزرگترین بخش های بازاریابی حرفه ای است. هرچقدر بیشتر راجع به مشتریتان اطلاعات داشته باشید بهتری میتوانید به او خدمات بدهید و راضیش نگه دارید.

__ بازاریابی حرفه ای بیاموزیم , درس شماره 3 :

هر جزئی مهم است در بازاریابی چریکی. هرچه جزء کوچکتر باشد به دید مشتری مهم تر است. مانند لباس و صنایع مربوط به آن.

__ بازاریابی حرفه ای بیاموزیم , درس شماره 4 :

در دوره زمانه ای که وقت بیشتر از پول برای مشتری اهمیت دارد. شرکت هایی که فروش خوبی دارند تقریبا تمام آنها وقت مشتری را کمتر میگیرند.

__ بازاریابی حرفه ای بیاموزیم , درس شماره 5 :

ایده اصلی یک شرکت که تبلیغات و شعارها و … از آن نشأت می گیرد باید حداکثر در هفت سطر سپس در هفت کلمه بیان شود. هر ایده ای غیر از این منجر به شکست میشود زیرا مشتری وقت زیادی برای فکر کردن برای درک ایده شما ندارد.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**