10 سخن ﺗﻔﮑﺮﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﻳﻨﺸﺘﻴﻦ

10 سخن ﺗﻔﮑﺮﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﻳﻨﺸﺘﻴﻦ :

* دنیا به دست اونایی که کارهای شیطانی میکنن خراب نمیشه,به دست اونایی خراب میشه که اینجور آدمهارو فقط نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن.

* به جای اینکه سعی کنید آدم موفقی باشید بکوشید انسان با ارزشی شوید.

* ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯿﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ .

* ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﯾﮑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ.

* ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻒ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

* ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﯽکند.

* همین که یاد گیری را کناربگذارید,شروع به مردن میکنید.

* ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺸﺪﻩ، ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

* ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ, ﻭﺍﺳﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻟﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻲ .

* ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻫﻀﻢ میﻛﻨﻨﺪ .

2 نفر دیدگاه شان را با ما در میان گذاشتید، نفر بعدی شما هستید :
  1. کاربر سوخت جت refn می‌گوید

    خیلی مفید بود
    واقعا تاثیر گذاره …

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**